Pro školní rok 2016 / 2017 otevíráme II. stupeň ZŠ

Od příštího školního roku otevíráme II. stupeň ZŠ a vzniká tak příležitost novým dětem, budoucím šesťákům, vstoupit do naší školy a vzdělávat se tak "trochu jinak". 
Pokud Vás zajímá jak, navštivte naši školu. Sami uvidíte, jak pracujeme, učíme se a žijeme. Při té příležitosti Vám rádi představíme koncept vzdělávání na II. stupni naší školy.
Kontaktujte nás na telelefonech 776011742 nebo 775612258 
 
 

Model vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Vzdělávání na druhém stupni navazuje na principy vzdělávacího programu Začít, je adaptováno na potřeby dětí staršího školního věku a přizpůsobeno požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávání na 2. stupni budujeme na širokém rozvoji zájmů dětí, na vyšších učebních možnostech dětí staršího školního věku a na provázanosti školy s praktickým životem. Takový přístup umožňuje využít náročnější metody práce, začlenění nových zdrojů informací a způsobů poznávání, zadávat a pracovat s komplexnějšími a dlouhodobějšími úkoly či projekty a přenášet na děti větší míru odpovědnost za své vzdělávání i organizaci života školy.

Vyučování na 2. stupni organizujeme prostřednictvím:

  • vzdělávacích bloků, které nemusí odpovídat běžné učební jednotce (45 minutové vyučovací hodině);

  • tematických projektů, které propojují jednotlivé předměty do logických celků, čímž podporujeme globální vnímání tématu a učení se v souvislostech;

  • vzdělávání ve věkově smíšené skupině alespoň dvou ročníků (pokud to odborná problematika, kterou se děti mají zabývat, dovoluje);

  • samostatného matematického a jazykového bloku, ve kterém zprostředkováváme dětem vzdělávací obsahy z oblasti matematiky, českého jazyka a cizího jazyka, které lze jen problematicky integrovat do tematických projektů;

  • výuky probíhající v odborných centrech - pracovištích (odborná centra umožňují realizovat vzdělávací obsahy ze všech oblastí RVP ZV - Člověk a příroda zaměřené na fyziku, chemii, přírodopis a zeměpis; Člověk a společnost zaměřené na dějepis, výchovu k občanství; Člověk a svět zdraví zaměřené na tělesnou výchovu, výchovu ke zdraví; Jazyk a jazyková komunikace zaměřené na český a cizí jazyk; Matematika a její aplikace, Člověk a svět práce a Umění a kultura);

  • výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy, pracovních činností, informačních a komunikačních technologií v maximální míře propojujeme s tématy projektové výuky.

  • tematických exkurzí vázaných na obsah projektu, na němž pracujeme.