Program Začít spolu


Základní fakta, historie    

Začít spolu v mezinárodním kontextu

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je vzdělávacím programem, který v současné době realizují učitelé ve 30 zemích světa (zejména střední, jihovýchodní a východní Evropy - např. na Slovensku, v Maďarsku, Estonsku, Slovinsku, Chorvatsku...).

Jednou ze základních idejí programu je podpořit v těchto zemích rozvoj pluralitních společností fungujících na základě demokratických principů; umožnit dětem zažít výchovu a vzdělávání, které by byly v souladu s demokratickými principy, respektovaly jejich osobnost, vedly je ke kritickému myšlení a zodpovědnému jednání. Finanční a metodickou podporu při zavádění programu do vzdělávacích systémů jednotlivých zemí (zejména v počátečních letech) poskytla síť Sorosových nadací (Open Society Funds) společně s neziskovou organizací Children´s Resources International Washington, D.C., která ve spolupráci s dalšími odborníky tento modelový program pro výchovu a vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku s názvem Step by Step zpracovala. Program je zaštítěn mezinárodní asociací ISSA (International Step by Step Association).

Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Umožňuje každé škole, každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí. Step by Step představuje pedagogický přístup, který v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy, k nimž se zejména evropská pedagogika dopracovala v průběhu svého vývoje (učení Komenského, Montessoriové, myšlenky a praktické zkušenosti reformní pedagogiky, poznatky o fungování mozku a procesech učení obsažené v dílech Piageta, Vygotského, Eriksona, Gardnera...).

Začít spolu v České republice

V České republice je vzdělávací program Začít spolu se souhlasem MŠMT ČR realizován od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 v základních školách. Na jeho monitorování, evaluaci a implementaci se podílí organizace STEP BY STEP ČR, o. s. V současné době uplatňuje v různé míře metodiku programu Začít spolu více než 100 mateřských a 70 základních škol. 

Na této mapě můžete nalézt všechny školy pracující v programu Začít spolu.


Charakteristika programu Začít spolu

Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy 21. století. Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.

Program podněcuje rozvoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvláště potřebné. Patří k nim zejména:

 • schopnost přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat;

 • schopnost kriticky myslet, umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost;

 • schopnost rozpoznávat problémy a řešit je;

 • představivost a tvořivost;

 • zájem a odpovědnost vůči společenství, obci, zemi a prostředí, ve kterém žijeme.

Začít spolu zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami (dětí nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými poruchami učení i dětí s postižením, zvláště užitečný je pro děti z různých etnických menšin). Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě.

Strategie vzdělávání

1. Kurikulární strategie:

 • Učitel vytváří třídní vzdělávací program respektující Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program a zároveň jedinečné schopnosti, zájmy a potřeby jednotlivých dětí. Do přípravy třídního vzdělávacího programu učitel zapojuje děti a jejich rodiče.

 • "cross" kurikulární přístupy - učitel připravuje vzdělávací aktivity, které spojují žáky z různých ročníků a  umožňují jim vzájemně spolupracovat.

 • individuální vzdělávací programy - učitel napomáhá dítěti (ve spolupráci s jeho rodiči) stanovovat si vlastní cíle ve vzdělávání a vytvořit si svůj individuální vzdělávací program/plán.

2. Organizační strategie:

Podnětné prostředí

Prostředí naší třídy Začít spolu je uspořádáno do tzv. center aktivity (učebních koutků, menších pracovišť), která jsou různě tematicky zaměřena a vybavena tak, aby stimulovala děti k aktivitě.

Skladba center aktivit :

 • Čtení/ český jazyk

 • Psaní / tvůrčí psaní

 • Matematika a manipulativa

 • Ateliér

 • Pokusy a objevy (vědy)

 • Kostky

 • Dramatika

 • Multimédia

Prostor pro společnou práci

V naší třídě máme prostor pro společná setkávání, který je vybaven kobercem a polštářky /sedáky/. Je pro nás velmi důležitým místem, kde se společně všichni scházíme na počátku a konci každého dne nebo dle potřeby i v jeho průběhu.

Stěny třídy "vypovídají", o čem se učíme...

Individuální a skupinové formy vzdělávání v naší třídě

V centrech aktivit se děti učí přímou zkušeností. Mají v nich prostor pro experimentování, manipulaci a práci s různými předměty a materiály. Poskytují prostor jak pro individuální, tak skupinovou práci. Děti se v nich učí od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Tím, že denně kooperují v malých skupinách mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, učit se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k osvojování si  klíčových kompetencí.

Flexibilní časový rozvrh

Vyučování v naší třídě Začít spolu je organizováno prostřednictvím vyučovacích bloků, které neodpovídají běžné učební jednotce (45 minutové vyučovací hodině), a  prostřednictvím tematických projektů, které propojují jednotlivé předměty do logických celků. Důležitým organizačním celkem je týden, ve kterém se děti, na základě individuální volby, vystřídají ve všech tzv. povinných činnostech v centrech aktivity.


3. Metodické strategie v naší třídě Začít spolu

 • kooperativní učení - stěžejní princip představuje spolupráce (mezi žáky, učitelem a žáky, školou a rodiči, školou a širší komunitou a pedagogy navzájem...) - kooperace - kooperativní učení, kde se děti učí pracovat v různých rolích, spolupracovat na řešení úkolů ve dvojicích, menších i větších skupinách.

 • projektové vyučování / integrovaná tematická výuka - z poznatků o fungování mozku a efektivním učení (mozkově kompatibilním vzdělávání) vychází integrovaná tematická výuka a projektové vyučování, které u dětí podporuje globální vnímání skutečností.  Děti se učí vlastním prožitkem, učí se přemýšlet v souvislostech, jsou vedeny k řešení komplexních problémů, získávají zkušenosti vlastní praktickou činností.

4. Sociálně vztahové strategie v programu Začít spolu

 • participace dětí - spoluúčast, spolupodílení se (participace) dětí na svém vlastním vzdělávání je jednou z velmi důležitých podmínek efektivního učení v programu Začít spolu. Každý žák má možnost spolupodílet se na rozhodování o záležitostech své třídy např. při stanovování pravidel vzájemného soužití a chování ve třídě formulovaných do podoby tzv. "Třídní úmluvy". Děti se zapojují také do volby tématu, o kterém se budou učit či plánování dílčích úkolů do center aktivit. Na základě jejich návrhů upravuje učitel aktivity tak, aby žáky vedly k osvojení potřebných vědomostí a dovedností. Připravené aktivity, které vycházejí z návrhů dětí, jsou pro žáky velkou vnitřní motivací.

 • spolupráce s rodinou a spolupráce s širší komunitou - V naší třídě Začít spolu máme jako rodiče příležitost podílet se na chodu školy nejen z hlediska jejího řízení, organizace a financování, ale také v otázkách spojených se samotným obsahem vzdělávání a jeho metodikou. Spolupráce s námi rodiči je v naší třídě Začít spolu nezbytně nutným předpokladem efektivního vzdělávání našich dětí. Jako rodiče jsme pro učitele partnery při hledání vhodných výchovně vzdělávacích strategií a proto se spolupodílíme na tvorbě individuálního vzdělávacího programu pro své dítě; můžeme být přítomni ve výuce jako pozorovatelé spolupracujeme ve výuce jako asistenti učitele, na výuce spolupracujeme i v roli "expertů" na téma, o němž se děti  učí .Konzultace o pokrocích v učení dítěte se odehrávají formou individuálních konzultací v přítomnosti všech tří stran (učitele, rodiče i dítěte). Rodiče se na konzultace předem zapisují, volí si termín, který jim nejvíce vyhovuje. Připravujeme společné akce rodičů s dětmi, na nichž se společně setkáváme.


5. Diagnostické a hodnotící strategie v programu Začít spolu

 • průběžné rozvíjející hodnocení - v naší třídě Začít spolu je hodnocení chápáno jako neustále probíhající a nikdy neukončený proces, jehož cílem je maximální podpora rozvoje každého dítěte. Východiskem pro hodnocení dítěte jsou přirozené (reálné, autentické) situace, které nastávají zejména při práci v centrech aktivit, kdy děti řeší praktické úkoly vycházející z tematického projektu. Ať už je výstupem praktický výrobek, plakát, scénka, prezentace dětí, koláž či návrh modelu vytvořený individuálně nebo ve skupině, vždy se v takovéto situaci jedná o prokázání širších schopností, o prokázání dovedností poradit si s problémem, o využití (aplikaci) toho, co již umíme a známe v praxi. Hodnocení je zaměřeno nejen na výstupy, výsledky dětské práce, ale také na samotný průběh (proces), kterým děti procházejí při jejich tvorbě. Jinými slovy: Nejen to, čeho děti dosáhly a k čemu dospěly, ale také jakým způsobem toho docílily, se stává předmětem hodnocení. Hodnocení v naší třídě Začít spolu je založeno na tzv. individuální normě v hodnocení. To znamená, že děti nejsou porovnávány mezi sebou, ale každý je hodnocen na základě porovnání vlastních současných a předchozích výsledků práce. Tomu odpovídá i forma hodnocení, která má slovní podobu (včetně tzv. širšího slovního hodnocení na vysvědčení).

 • portfolio - je kolekcí (souborem) prací dítěte. Poskytuje dítěti, jeho rodičům i učiteli různorodé informace o pokrocích, které dítě dosáhlo a ukazuje na jeho vývoj. Portfolia mají většinou podobu zakladačů, desek nebo krabic, do nichž si děti ukládají svoje práce. Je velmi důležité, aby byly všechny výtvory dítěte i další materiály v portfoliu nashromážděné opatřeny datem svého vzniku.Teprve tehdy mohou sloužit ke sledování pokroků dítěte.

 • sebehodnocení - hodnocení v naší třídě Začít spolu není jen záležitostí učitele. Zapojuje do něj děti, jejich rodiče, popř. asistenta. Sebehodnocení vede dítě ke schopnosti posuzovat kvalitu své vlastní práce a na základě toho ke schopnosti plánovat si cesty ke zlepšení. Celkově směřuje sebehodnocení k větší samostatnosti a nezávislosti dítěte na osobě učitele, dává mu šanci uvědomit si vlastní kvality, silné i slabé stránky, poskytuje prostor pro vytváření si reálného obrazu  (sebeobrazu) o sobě samém. Děti hodnotí svoji práci a chování ústně nebo písemně, nejčastěji těmito technikami: Deníky (volné výpovědi dětí), Dotazníky sebehodnocení (na škále i s otevřenými otázkami, kde děti vypovídají volně; tabulky pro denní sebehodnocení), Ústní sebehodnocení (zejména v reflexním kruhu). (Nejčastější otázky směřující k sebehodnocení dítěte: Co jsem se naučil?; S čím jsem měl potíže?; Jak jsem vyřešil problémy/potíže?; Pomohl mi s mojí prací někdo? Kdo a jak?; Pomohl jsem někomu?; V čem se ještě potřebuji zlepšit?; Jaké kroky ke zlepšení udělám?; Jak jsem se dnes při práci cítil?; Komu bych chtěl poděkovat a za co? atp.

 • analýza a evaluace vlastní práce - v naší třídě Začít spolu využíváme pro vyhodnocování práce učitele různé evaluační nástroje a techniky jako např. standardy programu a standardy učitele Začít spolu, učitelské portfolio, dotazníky a ankety pro žáky a rodiče, sebehodnotící archy.


Struktura dne v programu Začít spolu

Ranní kruh (asi 20-30 minut)

Školní den začíná ranním kruhem, který je místem pro společné setkání všech. V ranním kruhu se odehrávají aktivity podněcující dobré sociální klima ve třídě - přivítání se, sdělování zážitků z předchozího dne (z víkendu), sdělování momentálních pocitů, co nás trápí, na co se těšíme, zpívání třídní hymny nebo písničky vztahující se k tématu projektu. Ranní kruh je místem pro udržování určitých rituálů ve třídě, poskytuje také prostor pro motivaci k tématu, o kterém se budeme učit nebo právě učíme (je prostorem pro zjišťování: co všechno už o daném tématu děti vědí, co by je dále zajímalo a chtěly se naučit?).

Ranní kruh přináší také informace organizačního charakteru (co je na dnešní den plánováno, jaké aktivity děti čekají a další důležité instrukce). Tyto informace bývají často dětem zprostředkovány prostřednictvím ranních dopisů, tzv. ranních zpráv.

     

Společná práce (asi 60-90 minut)

Po ranním kruhu následuje společná práce. Učitel má pro děti připravené učivo zejména z českého jazyka a matematiky, které si děti osvojují a procvičují formou různých didaktických her (např. slovní druhy a jiné gramatické jevy, násobilku, písemné dělení či násobení, procenta...). Děti pracují samostatně nebo kooperativně ve dvojicích či malých skupinách. Připravené úkoly mohou být odstupňovány podle obtížnosti od takových, které předpokládají zvládnutí základního učiva, až po úlohy nadstandardní. V principu se v této části dne jedná o učební aktivity, v nichž celá třída pracuje na společném zadání. Do této časti dne bývá zařazována také tělesná výchova nebo výuka cizích jazyků.

Přestávka (asi 20-30 minut)

Přestávka slouží dětem i učitelům k odpočinku a regeneraci sil. Děti mohou setrvat ve třídě nebo uvolnit svoji energii v prostorách školy na to přizpůsobených (žíněnky, stolní tenis na chodbách, školní zahrada...).

Práce v centrech aktivit (asi 60-90 minut)

Po přestávce nastává práce dětí v centrech aktivit (učebních koutcích). Úlohy, které jsou pro děti v centrech aktivit připravené, se vztahují k tématu projektu (téma projektu vychází nejčastěji z učiva prvouky, vlastivědy, přírodovědy; podle RVP ZV ze vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět"). Pozn. k tématu projektu se často vztahují i aktivity v "ranním kruhu" nebo jím bývají motivovány i aktivity realizované při "společné práci").

Děti se rozejdou do center aktivit, v nichž samostatně pracují. Centrum si volí dle daných pravidel (nejčastěji se zapisují do předem připravené tabulky a vytvářejí tak rozpis, který přehledně mapuje práci všech dětí ve třídě po dobu celého týdne). Tato pravidla zajišťují podmínky k tomu, aby každé dítě mohlo v rámci tematického projektu projít všemi tzv. základními (povinnými) úkoly, které jsou plánovány s ohledem ke vzdělávacím standardům. Za jejich splnění nese dítě odpovědnost. V centrech jsou kromě základních úkolů připraveny i úkoly volitelné, nadstavbové. Úlohy do centrech aktivit jsou zadány většinou kooperativně, tak aby směřovaly děti ke spolupráci, vzájemné pomoci, k přemýšlení a praktické činnosti zároveň. Nejedná se o jednoduché úkoly, které má dítě za pět minut vyřešené, ale o činnosti, jejichž splnění vyžaduje od dětí náročnou práci. K ní potřebují děti také dostatek času. V průběhu tohoto učebního bloku se děti většinou v centrech nestřídají, ale řeší úlohy v tom centru, které si pro daný den vybraly. Ve dni následujícím si volí centrum další. Úkolem učitele je činnosti zorganizovat tak, aby dětem (většinou v průběhu 1 týdne) umožnil vystřídat se ve všech povinných centrech (dostat se k řešení všech povinných úkolů). Při práci v centrech aktivit tedy nastává ve třídě situace, v níž se paralelně vedle sebe (v tentýž čas) odehrávají různé činnosti. V každém centru aktivity pracuje skupina dětí na jiném úkolu. To, co úkoly v jednotlivých centrech spojuje, je téma projektu, k němuž se úlohy vztahují a jímž se třída po určité období zabývá. V době, kdy děti pracují v centrech přechází učitel do role pozorovatele a pomocníka. Tento čas poskytuje učiteli rovněž prostor pro individuální pomoc a péči dětem, které ji potřebují.

Hodnotící (reflexní) kruh (asi 20-30 minut)

Na závěr dne se opět všichni schází v kruhu. V hodnotícím (reflexním) kruhu děti prezentují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. Zároveň si tak vyměňují zkušenosti,  vzájemně se inspirují a učí od svých vrstevníků. Děti jsou v kruhu vedeny nejen k reflexi výsledků vlastní práce, ale také k vyhodnocování samotného postupu, který při řešení úkolů uplatnily. Jsou vedeny k sebehodnocení i poskytování zpětné vazby a ocenění ostatním.

  •